Jump to: Content - Related - Navigation
You are not signed in. Login | Register

Permanent

Hybrid


Join the Central Bank of Ireland Talent Community

To register your interest in a role with Central Bank, for a position that may not be advertised on our website currently, please complete uploaded your CV and some additional information via the below linkto register your interest.  

Please indicate in the application form the areas within the Central Bank of Ireland that you are most interested in / where you could add most value. A list of functional areas are below:

 
Please note that these are functional areas and not specific Divisions, given that certain technical capabilities might be utilised across a number of Divisions. For a full list of Divisions please click here.
Actuarial                                 Administration/Operations SupportAnti-Money Laundering
AuditBankingSecurities & Markets
Human ResourcesExecutive SupportProject Management
Financial ControlConsumer ProtectionLegal/Enforcement
EconomicsCommunicationsPolicy Formulation
Data AnalyticsFacilities ManagementResolution
InsuranceFinancial RiskOrganisational Risk
Internal GovernancePayments & SettlementsEconomic Research
Investment BankingIT DeliveryIT Strategy & Architecture
Credit UnionsProcurementQuantitative Analytics
SecurityStatistics 

We welcome applications from candidates with different backgrounds, experiences and perspectives and are committed to positively supporting candidates with disabilities.

We know it's our people who make the Central Bank special and we are focused on creating a diverse, inclusive, fulfilling and progressive work environment. We encourage applications from candidates with different backgrounds, experiences and perspectives as it strengthens us, as individuals and as an organisation.  We are committed to positively supporting candidates with disabilities. If we can make any reasonable accommodations for you in the recruitment process in order to give you the opportunity to perform to your best, please email our Disability Inclusion Partner, Rebecca Daly at Rebecca.daly@centralbank.ie or 01 224 6711. Any information that you provide will be used only for the purposes of providing relevant support and will have no bearing on how your application will be viewed.  

We have a hybrid working model to balance the flexibility working from home provides with the value our office environments bring to support collaboration and connection with colleagues. Our approach to hybrid working enables colleagues to work from home up to 50% of working days, building on an existing broad range of flexible working policies and practices already in place to support our people achieve the right balance.

Our policies also provide insight into our organisational culture, work environment and working arrangements. Here are some of the key policies (subject to ongoing review and amendment) which may be of interest as you consider a career with us.

Please note, this is not a live vacancy post so you will not be considered directly for roles. This is a general application to the Central Bank of Ireland, the purpose of which is to express interest in a future vacancy within the Bank. Our Talent Acquisition Team may contact you directly to notify you by email once suitable vacancies arise in the future.


Pobal Tallainne Bhanc Ceannais na hÉireann - Tar ar Bord

Chun spéis a léiriú i ról sa Bhanc Ceannais, i gcomhair poist nach bhfuil fógartha ar ár suíomh gréasáin faoi láthair, uaslódáil do CV agus roinnt faisnéise breise tríd an nasc thíos chun spéis a léiriú. 

Sonraigh ar an bhfoirm iarratais, le do thoil, cé na réimsí a bhfuil spéis agat iontu / a bhféadfá tairbhe a dhéanamh dóibh i mBanc Ceannais na hÉireann. Anseo thíos, tá liosta de na réimsí gnó:

Fáiltímid roimh iarratais ó iarrthóirí ó chúlraí éagsúla, agus ó iarrthóirí a bhfuil taithí éagsúil agus dearcthaí éagsúla acu, agus táimid tiomanta do thacaíocht dhearfach a thabhairt d’iarrthóirí atá faoi mhíchumas.

Tuigimid go maith gurb iad ár mbaill foirne bua an Bhainc Ceannais agus táimid tiomanta d’áit oibre ilchineálach, ionchuimsitheach agus forásach a chruthú. Fáiltímid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla, agus ó dhaoine a bhfuil taithí éagsúil agus dearcthaí éagsúla acu, toisc go neartóidh sé sinn mar dhaoine agus mar eagraíocht.  Táimid tiomanta do thacaíocht dhearfach a thabhairt d’iarrthóirí atá faoi mhíchumas. Más féidir linn aon socruithe réasúnacha a dhéanamh duit chun go mbeidh an deis agat do dhícheall a dhéanamh sa phróiseas earcaíochta, déan teagmháil lenár gComhpháirtí um Ionchuimsiú Daoine faoi Mhíchumas, Rebecca Daly ag Rebecca.daly@centralbank.ie nó 01 224 6711. Ní bhainfear úsáid as aon fhaisnéis a chuirfidh tú ar fáil ach amháin chun tacaíocht chuí a chur ar fáil duit agus ní bheidh aon tionchar aici ar an gcaoi ina mbreathnófar ar d’iarratas.  

Tá samhail um obair chumaisc i bhfeidhm againn chun cothromaíocht a bhaint amach idir solúbthacht na cianoibre agus an fiúntas a bhaineann leis an timpeallacht oifige d’fhonn tacú leis an gcomhoibriú agus leis an gceangal idir chomhghleacaithe. Lenár gcur chuige maidir le hobair chumaisc, cumasaítear do chomhghleacaithe bheith ag obair ón mbaile suas le 50% de na laethanta oibre, socrú a chuireann leis an raon leathan reatha de bheartais agus de chleachtais sholúbtha oibre atá i bhfeidhm againn cheana féin chun tacú lenár bhfoireann an chothromaíocht cheart a bhaint amach.

Tugtar léargas ar ár gcultúr eagraíochtúil, ar ár dtimpeallacht oibre agus ar ár socruithe oibre freisin inár gcuid beartas. Is iad seo roinnt de na
príomhbheartais (faoi réir athbhreithniú agus leasú leanúnach) a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit.


Tabhair faoi deara le do thoil nach folúntas poist é seo, dá bhrí sin, ní chuirfear san áireamh tú le haghaidh ról ar leith. Is iarratas ginearálta chuig Banc Ceannais na hÉireann é chun spéis a léiriú i bhfolúntas amach anseo sa Bhanc. Féadfaidh go ndéanfaidh ár bhFoireann um Earcú Tallainne teagmháil dhíreach leat leis an ríomhphost chun fógra a thabhairt duit maidir le folúntais oiriúnacha a éireoidh amach anseo.

 

Jump to: Content - Related - Navigation

This service is delivered and maintained by Candidate Manager on behalf of the Central Bank of Ireland.